Protokół z zebrania Zarządu z dnia 25.03.1006

Protokół z zebrania Zarządu Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich RP

Zarząd zwołany został przez Przewodniczącego Pana Jana Skalskiego i odbył się 25.03.2006 r.
O terminie zebrania wszyscy członkowie zarządu zostali powiadomieni pismem wysłanym 28.02 2006r.

W zebraniu uczestniczyło 12 członków zarządu oraz 13 0sób jako działaczy terenowi. Lista obecności załączeniu.

Zebranie otworzył Przewodniczący Związku Pan Jan Skalski, witając zebranych informując o programie zebrania. Zauważył, że minęło 1.5 roku od Zjazdu Założycielskiego oraz 7 miesięcy od daty rejestracji Związku w Rejestrze Sądowym. Pora, więc na podsumowanie działalności Związku i określenie Jego działania na przyszłość. Zapytał, czy Związek powinien wypowiadać się w sprawach bieżącej sytuacji politycznej kraju zaproponował, aby w dalszej części przedyskutować problem wypędzonych z kresów wschodnich, podjąć stosowną uchwałę i jej treść przekazać Najwyższym Władzom R.P.

W kwestii odszkodowań nastąpiły zmiany stanu prawnego i przedstawił skrótowo ich treść. Pomimo pewnych korzystniejszych rozwiązań w nowej ustawie (n.p. wypłaty gotówkowe), w dalszy ciągu pozostawiono zapis mówiący o częściowej, ograniczonej wysokości 20% wypłacie rekompensaty. Takie rozwiązania dyskryminują Kresowian. Tym bardziej, że inni: ( Żydzi, Niemcy, Łemkowie) mogą domagać się pełnego zadośćuczynienia za utracone mienie. Pan Przewodniczący zauważył, iż historia zatoczyła koło. Kresowianie, wypędzeni ze swoich domów pod grożbą sowieckich, bagnetów czy też pod grożbą eksterminacji z rąk ukraińskich bądż litewskich nacjonalistów, przesiedleni zostali na ziemie polskie.

Tak zwane ziemie odzyskane, zniszczone działaniami wojennymi i ograbione przez sowietów, zostały przez Polskę rękoma wypędzonych Kresowian zagospodarowane i odbudowane. Dziś stanowią integralną część suwerennego Państwa Polskiego.

Niestety, zaniedbania bądż też celowe działania władz komunistycznych w uporzdkowaniu stanu prawnego w tym ksiąg wieczystych, doprowadziły do sytuacji, iż Kresowianie znów mogą paść ofiarą wypędzeń. Byli niemieccy właściciele upominają się o byłą własność. Roszczenia te spotykają się z dziwną życzliwością niektórych władz RP. Przykładem tego mogą być działanie n.p. polskich sądów, które traktują te całkowicie niesłuszne roszczenia nieobiektywnie z pominięciem Polskiej Racji stanu.

Tak po 60 latach od zakończenia wojny, Kresowianie znów stają przed koniecznścią ponownej obrony ziemi polskiej tym razem przed zakusami niemieckich przesiedleńców.

Wnagłaśnianiu tych spraw Związek nasz znalazł sojusznika w postaci "Powiernictwa Polskiego" działającego pod przewodnictwem Pani Senator Arciszewskiej. W tej sprawie podpisano stosowne porozumienie.

Przechodząc do spraw organizacyjnych Związku zwrócił uwagę, że pomimo interwencji i rozmów, kontakty struktur terytorialnych z Zarządem Krajowym są bardzo słabe. Brak jest podstawowych informacji o działaniach i inicjatywach w poszczególnych kołach. Przewodniczący wezwał o nadrobienie tych zaległości. Wyjątkiem od powyższej sytuacji jest aktywna działalność koła w Pyskowicach, która poszczycić się może odsłonięciem 17.09.2005r monumentu poświęconego pomordowanym na nieludzkiej ziemi, Kresowian i Ślązaków.

Pan Przewodniczący poinformował, że Pan Zbigniew Domieniewski złożył rezygnacje z funkcji z-cy Przewodniczącego. W Jego miejsce zaproponował Pana Franciszka Gardzielewicz. Zebrani zatwierdzili propozycję Przewodniczącego w głosowaniu.

 1. Następnie głos zabrał Skarbnik Związku Pan Stanisław Markowicz. Przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2004 i 2005, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Ogólnie stan finansowy Związku jest kiepski. Z wyjątkiem koła w Bytomiu, Pyskowicach, Kłodzku, Ścinawce Średniej, Gorlicach, Nowym Sączu i Limanowej, brak informacji finansowych z innych kół.
 2. Kolejno głos zabrał Pan Józef Truszyński. Poinformował zebranych o założonej i kierowanej przez niego witrynie internetowej www.kresowianie.org. Omówił działanie witryny i sposób korzystania z jej. Zaproponował, aby nadsyłać materiały, które publikowane na stronie www będą stanowić rodzaj biuletynu Kresowego. Stwierdził, iż jest to narzędzie pozwalające na szybką komunikację i prezentowanie poglądów.
  W uzupełnieniu, Przewodniczący Pan Jan Skalski poinformował, iż na w/w stronie można znależć informacje o działaniach w kole w Pyskowicach. Ponownie zwrócił się z propozycją, aby i inne koła również korzystaly z tego środka informacji.
 3. Głos zabrał zaproszony na zebranie Pan Franciszek Gardzielewicz z Nysy - działacz Ligi Polskich Rodzin na Opolszczyżnie. W swojej wypowiedzi, wezwał społeczność Kresową do jedności i gorąco zaapelował o wyłonienie jednego silnego przywódcy. Zebrani jednomyślnie upoważnili Pana F. Gardzielewicza do reaktywacji Związku na terenie Opolszczyzny udzielając mu stosownego upoważnienia.
 4. Następnie głos zabrał Pan Aleksander Zagajewski z Gliwic jeden założycieli Związku. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo, jakie rodzi działalność ziomkostw niemieckich. Jako niebezpieczną i nieprzyjazną Polsce wskazał na działalność organizacji kierowanej przez Erikę Steinbach.
 5. Ponownie głos zabrał Pan Stanisław Markowicz. Poinformował zebranych o wystawieniu kamiennego monumentu "KRZYŻ GOLGOTY WSCHODU". Pomnik ten powstał wyłącznie dzięki staraniom koła Pyskowickiego, który liczy 49 członków.
  Monument ten odsłonięty i poświęcony został 17.09.2005r w Pyskowicach na terenie Kościoła p. w. Św. "Pawła Apostoła". Na prośbę ks. Biskupa Gliwickiego, napis na płycie został skorygowany, od czego uzależniona była zgoda na postawienie monumentu na terenie kościelnym.
 6. Pan Jerzy Podhajecki poinformował zebranych, ze uczestnicząc w spotkaniach z młodzieżą szkolną zauważył, że młodzież jak też i młodzi nauczyciele nie posiadają wiedzy historycznej o wypędzeniach Polaków z dawnych ziem polskich. Uważa, że na członkach Naszego Związku i innych podobnych organizacjach leży obowiązek edukacji i przekazywania młodzieży swoich przeżyć z tego okresu dziejów Polski. Można w tym celu nawiązać ściślejszą współpracę z harcerstwem. Ponad to, Pan Jerzy Podhajecki przypomniał zebranym, iż pomimo powiadomienia tylko koła w Pyskowicach, Nowym Sączu i Kłodzku przekazały do Zarządu sprawozdania ze swej działalności.
 7. Pan Marian Wierzbicki z Głogowa stwierdził, że należy opowiedzieć się za którąś z opcji politycznych, co ułatwi Kresowianom prowadzenie akcji agitacyjnej i propagującej jej cele.
  Przewodniczący Związku Pan Jan Skalski, stwierdził, że należy wykorzystać moment przełomu na szczytach władzy i poprzeć opcję polityczną, która w większym zakresie zainteresuje się sprawami wypędzonych Kresowian. Równocześnie wykluczył jakąkolwiek współpracę z post komunistami z SLD i libertynami z Platformy Obywatelskiej. Przewodniczący Związku Pan Jan Skalski, stwierdził, że polityczne cele Prawa i Sprawiedliwości zbieżne są z zapisami Statutu Związku Wypędzonych.
 8. Pan Aleksander Zagajewski wezwał do postaw patriotycznych i poparł ideę opowiedzenia się za jedną z partii politycznych, co pozwoli na lepszy dostęp do elit władzy i uzyskanie znaczniejszego wpływu w poczynaniach Związku.
 9. Zebrani zaproponowali, aby zainteresować PiS kwestią mienia zabużańskiego. Jednomyślnie zgromadzeni stwierdzili, iż niedopuszczalnym w państwie prawa jest aby Niemcy czy Żydzi otrzymywali 100% odszkodowania, a wypędzeni Kresowianie ograniczani byli w swoich roszczeniach do progu 20% utraconego majątku.
  Zgromadzeni stwierdzili, że Kresowianie mają moralny obowiązek popierać proces naprawy Państwa Polskiego oraz partie, które podejmują temat równości obywateli wobec prawa a więc PiS, LPR i Samoobronę.
  Przewodniczący Związku Pan Jan Skalski, poinformował, że projekt ustawy reprywatyzacyjnej, jawnie dyskryminującej Kresowian i ofiary barbarzyńskiej nacjonalizacji, zostanie zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego. Przewodniczący, zaproponował podjęcie uchwały zobowiązującej Zarząd do skierowania listu z poparciem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Władz Sejmu i Senatu oraz do kierownictwa PiS wyrażający poparcie członków Związku dla działań zmierzających do rozliczenia patologii w gospodarce narodowej oraz do odnowy Państwa Polskiego.
 10. Pan Marjan Wierzbicki zapytał o projekt "Karty Polaka". Przewodniczący Związku Pan Jan Skalski, wyjaśnił, iż projekt ustawy został na wniosek władz komunistycznych, zdjęty z obrad Komisji Sejmowej. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało powrót do prac nad projektem ustawy. Stosowne prace rozpoczął już senat RP.

Zebrani przyjęli następujące uchwały:

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono, zobowiązując sekretarza do powiadomienia kół w terenie o podjętych decyzjach.

W trakcie posiedzenia, Przewodniczący krytycznie ocenił dotychczasową działalność agend podlegających Sekretarzowi Związku. Sekretarz Zarządu Związku poprosił pozostałych członków Zarządu o większe zaangażowanie w pracy sekretariatu Związku.

protokółował:
Jerzy PODHAJECKI
Artur BRYK

Przewodniczący Związku
Jan S K A L S K I

Do protokołu załączono 5 uchwał.
Bytom 25.03.2006r

Uchwała nr 1
podjęta 25.03.06r przez Zarząd Krajowy
Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich RP.

Treść uchwały:
Ponownie zwracamy się do wszystkich Zarządów kół terenowych oraz do członków Związku z apelem o zintensyfikowanie swoich działań organizacyjnych w terenie oraz przekazanie informacji o tych działaniach do Zarządu Krajowego.
Zwracamy uwagę, że wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń w pracy poszczególnych kołach, znacznie ubogaca metody działania, przynosząc większe efekty w obronie interesów Kresowian oraz w nagłaśnianiu prawdy historycznej o wypędzeniach obywateli polskich z dawnych kresów wschodnich.
Stwierdzono, że wzajemna współpraca, wymiana poglądów oraz wzajemna pomoc organizacyjna, jest podstawowym warunkiem dalszego istnienia Związku.
Zebrani zobowiązali Zarząd do poczynienie starań, aby uaktywnić działania w tym zakresie.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Sekretarz Związku.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Protokółował,
Jerzy Podhajecki

Przewodniczący Związku
Jan Skalski 

Uchwała nr 2
podjęta 25.03.06r przez Zarząd Krajowy
Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich RP.

Treść uchwały:
Większość toczących się przed sądami spraw o rewindykację tzw mienia poniemieckiego i opuszczonego swoje uzasadnienie znajduje w bałaganie wywołanym bezczynnością władz komunistycznych, w prowadzonych zasobach archiwalnych ksiąg gruntowych i ksiąg wieczystych . Taki stan jest wykorzystywany przez Niemców przy wszczynaniu procesów cywilnych. Należy się temu przeciwstawić. W tym celu władze państwowe ( starostowie) i gminne winne dokonać na terenach tzw ziem odzyskanych, powszechnego przeglądu zasobów geodezyjnych i ksiąg wieczystych pod kątem zgodności istniejących w nich zapisów z aktualnym stanem prawnym. Treść niniejszej uchwały przekazać Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Sekretarz Związku.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Protokółował,
Jerzy Podhajecki

Przewodniczący Związku
Jan Skalski

Uchwała nr 3
podjęta 25.03.06r przez Zarząd Krajowy
Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich RP.

Treść uchwały:
W licznych spotkaniach z młodzieżą, daje się zauważyć dużą niewiedzę o genezie przesiedleń Polaków z kresów, dawnej Rzeczypospolitej po II wojnie światowej. Występuje zjawisko dezinformacji niektórych środowisk w kraju, że roszczenia wypędzonych Kresowian są znaczne i, że budżet państwa na takie rekompensaty nie stać.
Brak pełnej wiedzy w tym temacie występuje wśród młodszych nauczycieli historii. Po ostatnich informacjach prasowych dotyczących budowy w Niemczech centrum wysiedlonych, często padają pytania, kto kogo wypędzał i dlaczego?
Zebrani zobowiązali Zarząd do wystąpienia do Ministra Edukacji Narodowej, aby w programach nauczania historii, szczególnie w szkołach średnich, został wprowadzony temat związany z wypędzeniem Polaków. Program ten powinien uwzględniać przyczyny zmniejszenia terytorium Polski, decyzje o przesiedleniach, warunki transportu, oraz stan zagospodarowania tz. ziem odzyskanych. W ramach tego programu należy również wyjaśnić, dlaczego przesiedlano Niemców i na jakich warunkach.
Jest konieczne, aby wszyscy członkowie Związku włączyli się do akcji spotkań z młodzieżą wyjaśniając te sprawy na bazie własnych przeżyć i doświadczeń.
Odpowiedzialny za wykonanie uchwała jest Sekretarz Związku.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Protokółował,
Jerzy Podhajecki

Przewodniczący Związku
Jan Skalski

Uchwała nr 4
podjęta 25.03.06r przez Zarząd Krajowy
Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich RP.

Treść uchwały:
Większość ofiar w Kozielsku, Ostaszkowie, i Katynia to Kresowianie, obywatele Polscy mieszkańcy ziem wschodnich Rzeczypospolitej. Zbrodnia ta po dzień dzisiejszy nie została osądzona, podobnie jak nie osądzana jest agresja, aneksja i zniszczenia dokonane na kresach II Rzeczypospolitej. Głoszone przez Rosję stwierdzenie, że zamordowani to ofiary zwykłych przestępstw kryminalnych jest oszukańczym wybiegiem mającym na celu ochronę organizatorów i wykonawców tej zbrodni ludobójstwa. Odpowiedzialność, która dziś spoczywa na Rosji jako kontynuatorze prawnym Związku Sowieckiego, nie ulega przedawnieniu i winna być osądzona podobnie jak to uczyniono w sprawach eksterminacji innych mordów dokonanych przez Państwo Niemieckie.
Zarząd Krajowy Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich, wyraża zdecydowane poparcie w działaniach IPN zmierzającego do pełnego wyjaśnienia sprawy ludobójstwa i ukarania winnych.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Sekretarz Związku.
Niniejszą uchwałę i sposób jej realizacji przekazać do wiadomości Rodzinom Katyńskim.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Protokółował,
Jerzy Podhajecki

Przewodniczący Związku
Jan Skalski

Uchwała nr 5
podjęta 25.03.06r przez Zarząd Krajowy
Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich RP.

Treść uchwały:
Czynione przez Prezydenta Rzeczypospolitej kroki mające na celu przywrócenie normalności w wzajemnych kontaktach między Ukrainą a Polską, są właściwe i znajdujš uznanie Związku. Mimo postępującej normalizacji politycznej wiele spraw w tym szczególnie z zakresu prawa własności do dóbr kultury narodu Polskiego gromadzonych przez wieki na kresach, nie zostało dotychczas rozwiązanych. Strona Ukraińska czyni z tego problemu swoista kartę przetargową w grze politycznej.
Wiele bezcennych dóbr kultury ulega bez powrotnej utracie w skutek dewastacji i braku opieki konserwatorskiej. Dotyczy to szczególnie dóbr zgromadzonych i przechowywanych w warunkach urągających podstawowym standardom, w kościele Jezuitów we Lwowie.

Wzywamy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby podjął natychmiastowe kroki mając na celu odzyskanie od Ukrainy, polskiego dorobku kulturalnego stanowiącego własność Narodu a narażonego na zniszczenie.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Sekretarz Związku.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Protokółował,
Jerzy Podhajecki

Przewodniczący Związku
Jan Skalski

2007-05-11 01:56:23


WsteczW góręStrona startowaMapa serwisuKontakt