Statut

Związek Wypędzonych z Kresów wschodnich RP

Bytom, 2003r

Wprowadzenie

Kresowianie i ich sympatycy zorganizowani dotychczas w różnych stowarzyszeniach i instytucjach byli najczęściej przedmiotem a nie podmiotem działań. Konsekwencją tego stanu jest cały wachlarz nie załatwionych problemów odnoszących się zarówno do przeszłości jak i teraźniejszości. Brak oficjalnego stanowiska kolejnych rządów Polski wobec potępianego przez społeczność międzynarodową i uznanego za nieważny od samego początku układu Ribbentrop - Mołotow, prawnego rozstrzygnięcia, w tym - ukarania zgodnie z międzynarodowymi normami sprawców zbrodni ludobójstwa dokonanego na Polakach zamieszkujących na Kresach Wschodnich II RP. Nie zostały dotychczas załatwione sprawy zwrotu bezcennej wartości dóbr kultury, stanowiących własność Narodu a zawłaszczonych przez okupantów po rozbiorze Polski w 1939r.

Polacy czekają na reparacje i odszkodowania za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Polski oraz na efektywną pomoc materialną i prawną Polakom zamieszkującym za wschodnią granicą państwa, na ostateczne rozstrzygnięcia zagadnień prawnych wypędzonych i ich potomków dziś mieszkańców tzw. ziem odzyskanych zagrożonych tendencjami rewizjonistycznymi określonych kół w Niemczech. Kwestie te powinno rozwiązać powołanie Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich RP.

Związek Wypędzonych z Kresów Wschodnich RP będzie pielęgnował etos pamięci narodowej, cierpień i martyrologii naszych Rodaków na Kresach Wschodnich RP, odtwarzał, sporządzał i gromadził dokumentację dokonywanych na Kresach Wschodnich RP zbrodni ludobójstwa, czystek etnicznych i eksterminacji ludności cywilnej w czasie i bezpośrednio po II Wojnie Światowej.

Będziemy podejmować działania celem ocalenia przed zapomnieniem i dewastacją wszystkich dowodów oraz materialnych świadectw historycznej polskości tych ziem.

Rozdział I

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę "Związek Wypędzonych z Kresów Wschodnich RP"

§2
Związek Wypędzonych z Kresów Wschodnich RP zwany dalej "Związkiem" działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o stowarzyszeniach / tekst pierwotny : Dz.U. 1989r. Nr 20 poz. 104/ Tekst jednolity Dz. U. 2001r. Nr 79 poz. 855 oraz niniejszego Statutu.

§3
Związek Wypędzonych z Kresów Wschodnich RP posiada osobowość prawną. Nazwa Związku jest prawnie zastrzeżona.

§4

 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą naczelnych władz jest miasto Bytom.
 2. Związek może organizować zagraniczne koła terenowe, których działalność musi być zgodna z prawem miejscowym.

Rozdział II

§5
Celem działania Związku jest szerzenie prawdy w Kraju i zagranicą :

 1. o przyczynach i okolicznościach wypędzenia Polaków z Kresów Wschodnich RP, o czystkach etnicznych, ludobójstwie dokonanym na obywatelach II RP,
 2. o zawłaszczeniu i zagrabieniu majątku Państwa Polskiego , jego dóbr kulturalnych a także wielopokoleniowego dorobku poszczególnych obywateli przez okupantów tych ziem po pierwszym i siedemnastym września 1939r,
 3. o zagrożeniu żywotnych interesów Polski i jej obywateli, mieszkańców dzisiejszych tzw. "ziem odzyskanych" którzy w swej masie są wypędzonymi z Kresów Wschodnich przed roszczeniami Niemców - byłych mieszkańców tych ziem, wobec żądań odszkodowań za pozostawione przez nich mienie na tych terenach.
 4. realizacja i egzekucja prawa do odszkodowań dla Polaków wypędzonych z Kresów Wschodnich za mienie tam pozostawione.

Dla zapewnienia skuteczności działania niezbędna jest pełna znajomość wymienionych celów oraz historycznych ich uwarunkowań a także wymiana informacji i doświadczeń

§6
W tym celu Związek:

 1. prowadzi ośrodek dokumentacji i informacji,
 2. wydaje organ publikacyjny,
 3. rozwija własną działalność wydawniczą i wspiera wydawnictwa innych organizacji Kresowych,
 4. wspiera inicjatywy swoich członków i udziela pomocy organizacyjno prawnej, a także materialnej zgodnie z odrębnymi uchwałami.

§7

 1. W realizacji swych celów i zadań Związek kieruje się zasadą przestrzegania obowiązującego porządku prawnego, a swoją działalność opiera na dobrowolnej społecznej pracy swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Zarząd Związku ustali herb, barwy i wzory odznaczeń honorowych.

Rozdział III

§8
Członkowie Związku dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§9

 1. Członkiem zwyczajnym Związku może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Związku i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego , z tym że w składzie Zarządu Związku większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Członkami Związku mogą być również cudzoziemcy nie mający stałego miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu i podpisaniu deklaracji o przystąpieniu.
 4. Członkostwo nabywa się uchwałą Zarządu Koła. Założyciele stają się członkami Związku z urzędu. W braku Koła terenowego decyzję o przyjęciu podejmuje uchwałą Zarząd Koła w Bytomiu.

§10

 1. Członek zwyczajny Związku posiada bierne i czynne prawo wyborcze do władz Związku.
 2. Członek zwyczajny posiada prawo składania do władz Związku wniosków publicznych i organizacyjnych.

§11
Obowiązkiem członka Związku jest:

 1. przestrzeganie postanowień Statutu i Uchwał władz Związku.
 2. opłacanie składek.

§12
Wygaśnięcie członkostwa następuje przez:

 1. dobrowolne, złożone na piśmie wystąpienie z Związku,
 2. utratę obywatelstwa,
 3. utratę praw publicznych z mocy wyroku sądowego,
 4. śmierć,
 5. nieopłacenie składek członkowskich przez co najmniej 2 lata - w drodze uchwały Zarządu Koła.

§13
Odwołanie od Uchwały o wygaśnięciu członkostwa składa się do organu wykonawczego szczebla bezpośrednio wyższego.

§14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje opłacanie składek i popiera cele Związku.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Związku.
 3. Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym w zebraniach Związku oraz do zgłaszania wniosków i propozycji.

§15

 1. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Związku.
 2. Członek honorowy Związku jest zwolniony od obowiązku opłacania składek.
 3. Członek honorowy Związku nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członkiem honorowym może być również obywatel innego Państwa.

Rozdział IV
Władze i struktury terenowe Związku

§16
Władzami naczelnymi Związku są:

 1. Zjazd Delegatów Związku,
 2. Przewodniczący Związku,
 3. Zarząd Związku,
 4. Komisja Kontroli.

§17
Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest Koło Terenowe. Koła terenowe nie posiadają osobowości prawnej

§18
Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata (cztery lata).

§19

 1. Wybory władz Związku i delegatów na Zjazd Związku i Zjazdy Kół odbywają się w głosowaniu jawnym na zasadach określonych w ordynacji Związku uchwalonej przez Zarząd Związku.
 2. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków tych władz.

Rozdział V
Zjazd Związku

§20
Zjazd Związku jest najwyższym organem władzy Związku. Wybory władz Związku i Delegatów na Zjazd Związku i Zjazdy Kół Terenowych odbywają się w głosowaniu jawnym na zasadach określonych w ordynacji wyborczej Związku uchwalonej przez Zarząd Związku.

§21
Zjazdy są zwyczajne i nadzwyczajne.

§22

 1. Zjazdy zwyczajny, sprawozdawczo-wyborczy zwołuje Przewodniczący Związku co najmniej raz na 5 lat.
 2. Zjazd sprawozdawczy zwołuje się co 2 lata.

§23

W Zjeździe Związku uczestniczą:

 1. Delegaci wybrani przez Koła,
 2. Członkowie ustępujących władz naczelnych Związku,

§24
Do wyłącznej kompetencji Zjazdu Związku należy:

 1. uchwalenie programu i deklaracji ideowej Związku.
 2. udzielenie absolutorium ustępującemu Przewodniczącemu Związku i Zarządowi Związku.
 3.  Wybór i odwołanie:
  • Przewodniczącego Związku,
  • 10 członków Zarządu Związku,
  • 5 członków Komisji Kontroli Związku.
 4. Uchwalenie Statutu Związku i jego zmian.
 5. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku.
 6. Zjazd może podejmować także inne uchwały.
 7. Uchwały Zjazdu Związku podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim niezależnie od liczby obecnych.
 8. Uchwalenie Statutu oraz jego zmiany podejmuje Zjazd Związku większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1 uprawnionych do głosowania w pierwszym głosowaniu, a w drugim niezależnie od liczby obecnych.


§25
Nadzwyczajny Zjazd Związku można zwołać w każdym innym czasie i jest zwoływany przez Przewodniczącego Związku na wniosek Zarządu Związku, Komisji Kontroli Związku lub 1/3 Kół Terenowych.

§25A
Na czele Związku stoi Przewodniczący Związku, który kieruje pracami Zarządu Związku i reprezentuje Związek na zewnątrz.

Rozdział VI
Zarząd Związku

§26

 1. Zarząd Związku jest najwyższym organem wykonawczym Związku w okresie pomiędzy Zjazdami Związku.
 2. Zarząd Związku określa kierunki działalności Związku na podstawie Statutu i uchwał Zjazdu Związku.
 3. Nadzoruje działalność organów Kół Terenowych.
 4. Wybiera z swojego grona Prezydium Zarządu w składzie:
  • wiceprzewodniczącego Zarządu Związku
  • sekretarza Zarządu Związku
  • skarbnika Zarządu Związku
 5. Podejmuje uchwały:
  • o wysokości składek członkowskich
  • uchwala regulaminy Związku i ordynację wyborczą do władz Związku
  • podejmuje uchwały we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych dla Zjazdu i Przewodniczącego Związku.

§27

 1. Posiedzenia Zarządu Związku zwołuje jego Przewodniczący
 2. Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na 1/2 roku (na pół roku).

§28

 1. 1. Pracami Zarządu Związku kieruje Przewodniczący Związku przy pomocy Prezydium Zarządu w składzie:
  • Przewodniczący Zarządu Związku
  • Wiceprzewodniczący Zarządu Związku
  • Sekretarz Zarządu Związku
  • Skarbnik Zarządu Związku.
 2. 2. Przewodniczący Związku jednoosobowo powołuje Rzecznika prasowego Związku, po uprzedniej konsultacji z członkami Prezydium Zarządu Związku.

§29
Do kompetencji Zarządu i Przewodniczącego Związku należy:

 1. Kierowanie działalnością Związku, zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Zjazdu Związku.
 2. Nadzór nad działalnością Kół Terenowych, w tym zatwierdzanie ich powołania i rozwiązywanie zgodnie z obowiązującym prawem i Statutem Związku.

§30

 1. Oświadczenia w sprawach majątkowych przekraczających zwykły Zarząd składają w imieniu Związku jego Przewodniczący lub wskazany członek Zarządu Związku ze Skarbnikiem Zarządu Związku włącznie.
 2. W sprawach zwykłego zarządu Przewodniczący Związku działa jednoosobowo.

§31

 1. Powstałe wolne miejsca w okresie trwania kadencji władz uzupełnia Zarząd Związku włączając do ich grona kandydatów zgłoszonych na Zjeździe Związku według kolejności uzyskanych głosów w wyborach do władz.
 2. Odpowiednio zmiany w składzie Kół Terenowych dokonuje Zarząd właściwego Koła włączając do ich grona kandydatów zgłoszonych na zjeźdie Koła według uzyskanych głosów w wyborach do władz Koła.

Rozdział VII
Komisja Kontroli Związku

§32
Komisja Kontroli Związku składa się z 5 osób i jest wybierana przez Zjazd Związku. Wybiera ze swego składu:

 1. Przewodniczącego Komisji Kontroli Związku
 2. Sekretarza Komisji Kontroli Związku
 3. Członka Komisji Kontroli Związku.

Komisja Kontroli Związku sprawuje nadzór nad zgodnością działalności władz wykonawczych Związku ze Statutem i uchwałami Zjazdu Związku a także zgodnością działalności gospodarczej i finansowej Zarządu Związku z przepisami prawa oraz przyjętymi regulaminami. Swoje wnioski przedkłada Zarządowi Związku. Wnioskuje w sprawach o udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Związku oraz ustępującym władzom wykonawczym Związku.

§33
Członkowie Komisji Kontroli Związku mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Związku.

Rozdział VIII
Koła terenowe

§34
Podstawową jednostką organizacyjną Związku są Koła Terenowe.

§35
Koło terenowe Związku tworzą członkowie Związku w liczbie co najmniej 10 osób.

§36
Władzami Koła Terenowego są:

 1. Zebranie Koła,
 2. Zarząd Koła,
 3. Komisja Kontroli Koła.

§37
Do kompetencji Zebrania Koła Terenowego należy:

 1. Określenie kierunków działalności Koła,
 2. Wybór Zarządu Koła,
 3. Wybór Komisji Kontroli Koła.

§38

 1. Zarząd Koła działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Przewodniczącego Związku i Prezydium Zarządu Związku a także w ramach określonych przez Zebranie Koła Terenowego.
 2. Zarząd z swego grona wybiera Przewodniczącego Zarządu Koła.

Rozdział IX
Fundusze oraz gospodarka finansowa Związku

§39
Fundusze Związku stanowią:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, spadki i zapisy,
 3. dochody z ofiarności publicznej.

§40
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Związku określają stosowne regulaminy.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§41
Do czasu zwołania pierwszego Zjazdu Związku obowiązki Zarządu Związku wykonuje Komitet Założycielski Związku, który ze swego grona wybiera Przewodniczącego Komitetu i Sekretarza.

§42

 1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Związku.

§43
W trybie określonym niniejszym Statutem w terminie 1 miesiąca od daty pierwszego Zjazdu Związku ukonstytuują się wyłonione organy i jednostki organizacyjne Związku.

§44
W sprawach nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U.1989r Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami /.

§45
Pierwszy Zjazd Związku zostanie zwołany do końca miesiąca lipca 2004r.

Podpisy członków Komitetu Założycielskiego oraz pieczęć Sądu Rejonowego w Katowicach

2007-05-28 00:14:44


WsteczW góręStrona startowaMapa serwisuKontakt