Kresowy Ośrodek Studiów Analiz i Dokumentacji im. Męczenników Kresów Wschodnich

Ośrodek został powołany z inicjatywy Komitetu Założycielskiego Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich R.P. przy aprobacie i wsparciu Dyrektoriatu Światowego Kongresu Kresowian.

Zadaniem Ośrodka jest prowadzenie studiów, dokonywanie analiz oraz gromadzenie zasobu dokumentacji w przedmiocie losów obywateli Rzeczypospolitej wypędzonych z ziemi swoich przodków, ze stron ojczystych - z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.

Praca Ośrodka w szczególności ukierunkowana jest na stworzenie banku danych na temat wszelkiego bezprawia doznanego przez Polaków od funkcjonariuszy i członków formacji organizacji uznanych za zbrodnicze oraz systemów totalitarnych. W tym zakresie Ośrodek winien docierać do informacji i zdobywać każdego rodzaju dane świadczące o dokonaniu na ludnoci polskiej żyjącej na Kresach Wschodnich R.P. zbrodni ludobójstwa, o czystkach etnicznych przeprowadzanych na tych terenach wobec wspólnot mieszkańców deklarujących przynależność do Narodu polskiego, o metodach eksterminacji i pacyfikacji ludnoci cywilnej oraz o dowodach martyrologii i męczeństwa Polaków w obronie wiary Ojców i Ojczyzny.

Przy realizacji tych głównych celów Ośrodek w sposób priorytetowy opracuje wykaz mienia, zarówno nieruchomości jak i składników majątku ruchomego, które jako mienie polskie, część majątku narodowego, uległo zagrabieniu lub zajęciu niezgodnie z normami obowiązującego wówczas prawa międzynarodowego.

Ośrodek, w miarę możliwoci, łoży wszelkie starania w kierunku zbilansowania masy mienia utraconego na Kresach Wschodnich celem należytego przygotowania materiałów źródłowych i dowodowych niezbędnych do prowadzenia rzetelnych rozmów i rozliczeń z następcami prawnymi podmiotów odpowiedzialnych za zabór polskiego mienia.

Ośrodek prowadzi Archiwum Wschodnie.

Drugim, równie istotnym obszarem wnikliwej działalności Ośrodka jest monitorowanie wszystkich spraw dotyczących bezpieczeństwa prawnego i gwarancji prawa własności Polaków na ziemiach zachodnich i północnych obecnej Rzeczypospolitej.

Ośrodek, w tym zakresie swojej aktywności, stoi na straży integralnoci wszystkich ziem państwa polskiego i nienaruszalności granic Rzeczypospolitej.

Ośrodek będzie tropił wszelkie przejawy podważania polskich uprawnień właścicielskich na Ziemiach Odzyskanych i sporządzał listę bezprawnych roszczeń cudzoziemców względem polskiej własności.

Ośrodek będzie wspierał każdą inicjatywę legislacyjną dążącą do umocnienia pozycji prawnej Polaków i form władania polskim majątkiem na tych ziemiach.

Ośrodek prowadzi Archiwum Zachodnio - Północne.

Ośrodek będzie opracowywał stosowne publikacje, przygotowywał odczyty, wykłady, kursy, seminaria i dyskusje panelowe mające na celu odpowiednie przygotowanie do obrony polskiej własności i ukazania możliwości uzyskania zadośćuczynienia za własność utraconą i inne krzywdy wyrządzone oraz wykazanie związków przyczynowo - skutkowych odradzania się zła zagrażającego naszej stabilności państwowej i narodowej.

Ośrodek funkcjonuje przy siedzibie władz naczelnych Związku Wypędzonych z Kresów R.P. lecz w miarę potrzeb mogą powstawać i działać delegatury lub zespoły zadaniowe Ośrodka przy kołach terenowych Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich R.P.

Ośrodek winien ściśle współpracować ze Światowym Kongresem Kresowian, Kongresem Polonii Amerykańskiej oraz w zakresie materiałów dowodowych z Instytutem Pamięci Narodowej.

Archiwum, dokumentacja i inne opracowywania Ośrodka sporządzane są przede wszystkim za pomocą archiwizacji elektronicznej i wykorzystaniem nośników przekazu elektronicznego.

2007-05-28 23:31:19


WsteczW góręStrona startowaMapa serwisuKontakt