Uchwa造 Zjazdu

XII 安iatowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian Bytom - Jasna G鏎a - 1-2 lipca 2006

Uchwa豉 nr 1
Podj皻a na Jasnej Górze w dniu 02. 07. 2006r. przez XII-ty 安iatowy Zjazd Kresowian

Tre嗆 uchwa造:
Wi瘯szo嗆 tocz帷ych si przed s康ami spraw o rewindykacj tzw. mienia poniemieckiego i opuszczonego swoje uzasadnienie znajduje w ba豉ganie wywo豉nym bezczynno軼i w豉dz komunistycznych przy prowadzeniu zasobów archiwalnych ksi庵 gruntowych i ksi庵 wieczystych. Taki stan jest wykorzystywany przez Niemców przy wszczynaniu procesów cywilnych.

Nale篡 si temu przeciwstawi. W tym celu w豉dze pa雟twowe (starostowie) i gminne winne dokona na terenach tzw. ziem odzyskanych powszechnego przegl康u zasobów geodezyjnych i ksi庵 wieczystych pod k徠em zgodno軼i istniej帷ych w nich zapisów z aktualnym stanem prawnym.

Tre嗆 niniejszej uchwa造 przekaza Ministrowi Spraw Wewn皻rznych i Administracji z pro軸 o wdro瞠nie zawartej w niej sugestii.

Odpowiedzialny za wykonanie niniejszej uchwa造 jest Prezydent 安iatowego Kongresu Kresowian.

Uchwa喚 przyj皻o jednog這郾ie.

Sekretarz 匠K Józef Truszy雟ki
Prezydent 匠K Jan Skalsk

Uchwa豉 nr 2
Podj皻a na Jasnej Górze w dniu 02. 07. 2006r. przez XII-ty 安iatowy Zjazd Kresowian

Tre嗆 uchwa造:
W licznych spotkaniach z m這dzie膨, daje si zauwa篡 du膨 niewiedz o genezie przesiedle Polaków z kresów dawnej Rzeczypospolitej po II wojnie 鈍iatowej.

Ci庵le wyst瘼uje powszechne zjawisko braku wiedzy i dezinformacji Polaków, 瞠 roszczenia wyp璠zonych Kresowian s znaczne i 瞠 bud瞠t pa雟twa na takie rekompensaty nie sta. Postrzegamy tego rodzaju praktyki jako zmierzaj帷e do podzia逝 naszego spo貫cze雟twa.

Brak pe軟ej wiedzy zauwa瘸my szczególnie w鈔ód nauczycieli historii co naszym zdaniem jest bezpo鈔ednim wynikiem dotychczasowej polityki edukacyjnej Ministerstwa Szkolnictwa. O sprawie budowy w Niemczech centrum wysiedlonych, cz瘰to padaj pytania kto kogo wyp璠za i dlaczego?

Zjazd zobowi您a Prezydenta 匠K do wyst徙ienia do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem, aby w programach nauczania historii, szczególnie w szko豉ch 鈔ednich, zosta wprowadzony temat zwi您any z wyp璠zeniem Polaków po II wojnie 鈍iatowej. Program ten powinien wyja郾ia przyczyny zmniejszenia terytorium Polski, okoliczno軼i agresji na Polsk w 1939 roku, decyzje o przesiedleniach, warunkach transportu oraz podkre郵a wk豉d Kresowian w odbudow i zagospodarowanie tzw. ziem odzyskanych.

Program ten powinien wyja郾ia równie dlaczego przesiedlano Niemców i na jakich warunkach oraz jaki jest zwi您ek przyczynowy tych wysiedle z rozp皻aniem i ludobójstwem Pa雟twa Niemieckiego w II wojnie 鈍iatowej.

Jest wskazanym, aby wszyscy kresowianie wykazywali obywatelsk trosk o dobro RP, patriotyczn aktywno嗆 i w陰czali si do spotka z m這dzie膨 dla wyja郾ienia tych spraw na bazie w豉snych prze篡 i do鈍iadcze.

W kontek軼ie powy窺zego o鈍iadczamy, 瞠 w pe軟i popieramy polityk edukacyjn Ministra Giertycha zmierzaj帷 do przywrócenia w szkole polskiej odpowiedzialnej roli w nauczaniu patriotyzmu i 鈍iadomo軼i narodowej uczni.

Odpowiedzialny za wykonanie uchwa豉 jest Prezydent 匠K.

Uchwa喚 przyj皻o jednog這郾ie.

Sekretarz 匠K Józef Truszy雟ki
Prezydent 匠K Jan Skalsk

Uchwa豉 nr 3
Podj皻a na Jasnej Górze w dniu 02. 07. 2006r. przez XII-ty 安iatowy Zjazd Kresowian

Tre嗆 uchwa造:
Wi瘯szo嗆 ofiar w Kozielsku, Ostaszkowie i Katyniu to Kresowianie, obywatele Polscy, mieszka鎍y ziem wschodnich Rzeczypospolitej.

Zbrodnia ta po dzie dzisiejszy nie zosta豉 os康zona, podobnie jak nie os康zana jest agresja, aneksja i zniszczenia dokonane na kresach II Rzeczypospolitej. G這szona przez Rosj teza, 瞠 zamordowani to ofiary zwyk造ch przest瘼stw kryminalnych jest oszuka鎍zym wybiegiem maj帷ym na celu ochron organizatorów i wykonawców tej zbrodni ludobójstwa.

Odpowiedzialno嗆 za te zbrodnie, która dzi spoczywa na Rosji jako kontynuatorze prawnym Zwi您ku Sowieckiego, nie ulega przedawnieniu i winna by os康zona podobnie jak to uczyniono w Norymberdze, w stosunku do Pa雟twa Niemieckiego za dokonane zbrodnie na innych narodach.

安iatowy Kongres Kresowian wyra瘸 zdecydowane poparcie w dzia豉niach Rzeczpospolitej, w tym IPN, zmierzaj帷ych do pe軟ego wyja郾ienia sprawy tego ludobójstwa i ukarania winnych.

Niniejsz uchwa喚 i sposób jej realizacji przekaza do wiadomo軼i Stowarzyszenia Rodzin Katy雟kich oraz IPN.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest Prezydent 匠K.

Uchwa喚 przyj皻o jednog這郾ie.

Sekretarz 匠K Józef Truszy雟ki
Prezydent 匠K Jan Skalsk

Uchwa豉 nr 4
Podj皻a na Jasnej Górze w dniu 02. 07. 2006r. przez XII-ty 安iatowy Zjazd Kresowian

Tre嗆 uchwa造:
Czynione przez Prezydenta Rzeczypospolitej kroki maj帷e na celu przywrócenie normalno軼i w wzajemnych kontaktach mi璠zy Ukrain a Polsk, s w豉軼iwe i znajduj uznanie Zjazdu.

Mimo post瘼uj帷ej normalizacji politycznej wiele spraw szczególnie z zakresu prawa w豉sno軼i w tym dóbr kultury Narodu Polskiego gromadzonych przez wieki na kresach, nie zosta這 dotychczas rozwi您anych. Strona Ukrai雟ka czyni z tego problemu swoist kart przetargow w grze politycznej.

Wiele bezcennych dóbr kultury ulega bezpowrotnej utracie na skutek dewastacji, braku opieki konserwatorskiej a niejednokrotnie wobec celowego dzia豉nia w豉dz regionalnych. Dotyczy to szczególnie dóbr zgromadzonych i przechowywanych w warunkach ur庵aj帷ych podstawowym standardom, jak to ma miejsce w ko軼iele Jezuitów we Lwowie.

Wzywamy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby podj掖 natychmiastowe kroki maj帷e na celu odzyskanie znajduj帷ego si na terenie Ukrainy polskiego dorobku kulturalnego, stanowi帷ego w豉sno嗆 Narodu a nara穎nego wobec wy瞠j wymienionych procesów na bezpowrotne zniszczenie.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwa造 jest Prezydent 匠K.

Uchwa喚 przyj皻o jednog這郾ie.

Sekretarz 匠K Józef Truszy雟ki
Prezydent 匠K Jan Skalsk

2007-05-12 00:31:22


WsteczW g鏎Strona startowaMapa serwisuKontakt